Prawo budowlane

Prawo Budowlane

Sprawne przeprowadzenie Inwestycji budowlanej jest uzależnione nie tyle od dobrej znajomości przepisów ustawy Prawo budowlane, co od odpowiedniej umowy pomiędzy Inwestorem a Zamawiającym.

Dostrzec bowiem należy, że obecne większość sporów pomiędzy Inwestorem a Zamawiającym nie tyle dotyczy problemów w interpretacji samego prawa budowlanego co praw i obowiązków wynikających z treści zawartej umowy. Innymi słowy dobra umowa w przypadku sporu pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą może zapewnić tak pierwszemu jak i drugiemu wygraną w ewentualnym procesie sądowym.

Należy również podkreślić, że profesjonalna pomoc prawna niezbędna jest tak na etapie negocjowania treści umowy jak również podczas realizacji inwestycji, albowiem prawidłowe stosowanie, korzystanie z zapisów umowy jest warunkiem podstawowym dla ewentualnego powodzenia w Sądzie.

 

Ochrona Wykonawcy w procesie Inwestycyjnym

 

Mając doświadczenie w negocjacjach w imieniu naszych klientów wielu umów z największymi w Polsce firmami Wykonawczymi jak np. BUDIMEX S.A., SKANSKA S.A., DRAGADOS S.A. MOTA-Engil zaważamy, że treść tych umów w swojej pierwotnej postaci jest rażąco niekorzystna dla wykonawcy. Innymi słowy wykonawca podpisując taką umowę bez chociażby próby negocjacji jej treści podejmuje - delikatnie mówiąc – duże ryzyko. Fundamentalne znaczenie z punktu widzenia wykonawcy ma bowiem
odpowiednie zabezpieczenie przejrzystości regulacji w zakresie:

 

- precyzyjnego ustalenia przedmiotu umowy oraz terminów umownych - w szczególności uregulowanie okoliczności – za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca –, powodujących ich przesunięcie.

 

- sposobu wyliczenia wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia częściowego,
procedury odbiorów, tak częściowych (wymaganych do uzyskania przejściowego świadectwa   płatności), jak i odbioru końcowego.

 

- prawa wykonawcy do przerwania robót (zejścia z budowy) z powodu braku płatności za wykonane roboty.

 

- sposobu i zasad naliczania kar umownych.

 

- przyczyn uprawniających tak Wykonawcę jak i Inwestora do odstąpienia od umowy.

 

Zgłoszenie podwykonawcy do Inwestora w trybie art. 6471 KC

 

Zawierając umowę – jeżeli umowa nie jest zawierana bezpośrednio z Inwestorem, a jest zawierana z Generalnym Wykonawcą – należy dodatkowo zadbać, o to aby nasza firma została prawidłowo zgłoszona przez Generalnego Wykonawcę do Inwestora tj. aby Inwestor ze skutkami wynikającymi z art. 6471 KC wyraził Generalnemu Wykonawcy zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

 

W powyższym kontekście wskazujemy, iż nawet podczas ostrego sporu pomiędzy Podwykonawcą a Generalnym Wykonawcą skutecznie dochodziliśmy od Inwestora (np. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA) należności za wykonane roboty na zasadach wskazanych w art. 6471 KC.

 

Zejście Wykonawcy z budowy, odstąpienie przez Wykonawcę od umowy oraz reprezentacja Wykonawcy (Podwykonawcy) w postepowaniu Sądowym.

 

Często w przypadku ostrego sporu Wykonawcy (Podwykonawcy) z Inwestorem (Generalnym Wykonawcą) np. z powodu nieuzasadnionego braku zapłaty za wykonane roboty budowlane, jedynym wyjściem jest zejście Wykonawcy z budowy i odstąpienie od umowy. Powyższe jednakże winno być zawsze poprzedzone szczegółową analizą treści umowy tak aby dokonane były prawnie skuteczne i nie narażały Wykonawcy na kary umowne.

 

Powyższe spory bardzo często wynikają z bezzasadnych potrąceń dokonywanych przez Inwestora (Generalnego Wykonawcę) z wynagrodzenia należnego Wykonawcy (Podwykonawcy). Również w takich sytuacjach Wykonawca (Podwykonawca) powinien i może się bronić. Po dokonaniu powyższych czynności ostatnim krokiem jest postępowanie sądowe. Ze względu na formalizm procesu cywilnego jego prowadzenie przez profesjonalnego pełnomocnika – znającego problematykę inwestycji budowlanych – jest kategorycznie niezbędne.

 

Ochrona Inwestora w procesie Inwestycyjnym

 

W umowach tworzonych przez naszą Kancelarię dla Inwestorów w pierwszej kolejności wymienić należy umowy o Generalne Wykonawstwo określonych inwestycji budowlanych. Oczywistym jest, iż w przedmiotowych umowach zabezpieczenie interesów Inwestora przejawiać się będzie nie tyle na w wprowadzeniu odpowiednio wysokich sankcji dla Wykonawcy z tytułu niewykonania przez niego lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, co na zapewnieniu dla niego w umowie szeregu uprawnień umożliwiających natychmiastową reakcję na różnego rodzaju wydarzenia. Oczywistym priorytetem dla każdego Inwestora jest bowiem dotrzymanie określonych terminów oddania inwestycji. W celu zaś wyegzekwowanie od Wykonawcy tych kwestii przemyśleć należy nie tyle sposób karania Wykonawcy, co w szczególności możliwość szybkiego skorzystania – na wypadek opóźnień lub wadliwego wykonywania przedmiotu umowy – z wykonawstwa zastępczego na koszt Wykonawcy oraz prawa do odstąpienia od umowy i wyboru nowego Wykonawcy.

 

W dalszej kolejności wskazujemy, że przy bardzo dużych Inwestycjach Budowlanych ciekawym rozwiązaniem są umowy o Zastępstwo Inwestycyjne. W ramach takiej umowy tzw. Inwestor Zastępczy wykonuje wszystkie czynności, do których Inwestor jest zobowiązany ramach procesu budowlanego. W ramach obowiązków umownych Inwestor Zastępczy zobowiązany jest dopilnować całość inwestycji od zorganizowania procesu budowy (opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, wybór Generalnego Wykonawcy, czuwanie nad wykonaniem i odbiorem robót budowlanych) do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Nasi specjaliści

Marek TokarczykAdwokat
Alicja PłodzieńRadca prawny

Kontakt

Tokarczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
ul. Rejtana 36 IVp. lok.2, 35-310 Rzeszów
+48 17 854 91 00 / +48 506 759 712
+48 17 854 91 02
kancelariartip
Oddział Przemyśl
ul. Ratuszowa 10, 37-700 Przemyśl
+48 663 833 361

Formularz kontaktowy

Wybierz
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
18:00 - 20:00