Prawo gospodarcze

Działalność dostosowana do Twoich potrzeb.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę od wielu lat czy dopiero się nad tym zastanawiasz, wybór właściwej formy działalności gospodarczej pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy. Co więcej, podjęcie słusznej decyzji ma realny wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych. Od niej zależy również model procesu decyzyjnego w firmie, rozkład odpowiedzialności za jej prowadzenie czy podział zysków. Jedno jest pewne: nie ma najlepszej formy prowadzenia działalności – każda z nich jest inna, każda ma zalety i wady. My doradzimy, jaka będzie najkorzystniejsza dla Ciebie.

Rosnące koszty hamują wzrost – a może czas coś zmienić?

Co więc ma zrobić doświadczony przedsiębiorca, jeśli nie jest pewien, czy w sposób optymalny wykorzystuje swoje zasoby, płaci odpowiednie podatki i skutecznie chroni swój majątek prywatny? Być może jest to odpowiedni moment na przekształcenie. Przy czym należy podkreślić, że nie jest to tylko zmiana formy prowadzenia działalności, ale jest to przede wszystkim dopasowanie do osobistych (i rodzinnych) preferencji co zakresu odpowiedzialności oraz stopnia ryzyka, jaki niesie z sobą prowadzenie działalności.

 

Przesłanki ograniczenia odpowiedzialności i odseparowania majątku prywatnego bez wątpienia spełnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym wypadku przeniesienie dotychczasowej działalności może się dokonać bądź przez przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę z o.o., wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części aportem do nowej spółki z o.o. bądź też przez sprzedaż przedsiębiorstwa. Na szczególną uwagę zasługuje w pierwszej kolejności możliwość przekształcenia, bowiem pomimo dość skomplikowanej procedury i nieuniknionych kosztów, skorzystanie z tego rozwiązania przynosi nieocenione korzyści. Oprócz wspomnianego wyżej ograniczenia odpowiedzialności, nowo powstała spółka przede wszystkim staje się kontynuatorem nawiązanych relacji gospodarczych i stroną dotychczasowych umów. Jest to kwestia kluczowa także dla przedsiębiorców, których działalność wymagała uzyskania wielu koncesji i pozwoleń – nie muszą bowiem ponownie przechodzić czasochłonnych procedur administracyjnych. Co więcej – przedsiębiorca nie traci wiarygodności i nie musi od nowa budować marki. Natomiast przez posiadanie odrębnego majątku i kapitału zyskuje w relacjach z partnerami biznesowymi czy bankami.

 

Dla kontrastu, jedną z najbardziej kłopotliwych form prowadzenia działalności jest spółka cywilna, wciąż często spotykana w obrocie gospodarczym z uwagi na swoje nieskomplikowanie i możliwość wniesienia przez każdego ze wspólników kapitału, własnej pracy na rzecz firmy oraz unikalnych umiejętności. Co ciekawe, spółka cywilna jest formą działalności specyficzną dla prawa polskiego i nie występuje w żadnym innym państwie europejskim. Nie ma podmiotowości prawnej, co skutkuje brakiem możliwości zawierania przez wspólników umów ze spółką. Natomiast w przypadku dynamicznego rozwoju i zwiększenia skali prowadzonych działań należy rozważyć przekształcenie, np. w spółkę jawną lub spółkę z o.o. Ponadto w przypadku spółki cywilnej nie ma szczegółowych przepisów dotyczących relacji pomiędzy wspólnikami, dlatego narażeni są na problemy związane z rozstrzyganiem wewnętrznych konfliktów. Trzeba się także liczyć ze współodpowiedzialnością karną za działania wspólnika. Wierzyciel bowiem może wybrać, czy dla zaspokojenia sięgnie do majątku spółki, czy też do indywidualnego majątku. Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby sięgnąć jednocześnie i do majątku spółki, i do indywidualnych majątków wspólników.

Czy wiesz, jak skutecznie negocjować?

Osiąganie w biznesie wyznaczonych celów to nie lada wyzwanie. Ważne, aby korzystnie zaprezentować siebie i swoją ofertę, potem nawiązywać bliskie kontakty i umieć je utrzymać. Nieoceniona jest zatem sztuka czytelnej komunikacji oraz koncentrowanie się na rozwiązaniach satysfakcjonujących obie strony. A jak nie dać się emocjom? Konsultacja z doświadczonym prawnikiem pozwoli chłodnym okiem spojrzeć na stan sprawy oraz znaleźć najlepsze rozwiązanie dla wszystkich negocjujących stron. To z kolei gwarantuje, że będziesz postrzegany jako uczciwy i rzetelny partner, z którym warto pracować nad trwałymi relacjami biznesowymi.

 

Poza tym, jeżeli nie wiesz, jaki skutek wywrą klauzule zaproponowane przez kontrahenta, koniecznie skorzystaj z pomocy prawnika. Stworzenie przejrzystej, czytelnej umowy nie jest bowiem zadaniem łatwym. Aby podjąć świadomy wybór, musisz wiedzieć, jakie konsekwencje niesie za sobą każde z rozwiązań. To zwiększy Twoje bezpieczeństwo i pomoże uniknąć sporów sądowych w przyszłości – niezależnie od tego, w jakiej przestrzeni biznesowej się poruszasz. Przykładowo: w umowach o roboty budowlane wynegocjowanie udziału podwykonawcy już na etapie projektowania może w sposób znaczący zminimalizować koszty zarówno wykonawcy jak i inwestora. Więcej o tym w zakładce „prawo budowlane”.

Potrzebujesz kompleksowej obsługi organów spółki?

Niejednokrotnie osoby pełniącew spółkach odpowiedzialne funkcje nie wiedzą, jak usprawnić działalność danego organu aby przyniosło to wymierne dla spółki korzyści. Rzetelna analiza zasad funkcjonowania Rady Nadzorczej, Zarządu czy Walnego Zgromadzenia (kadencyjność, powoływanie, odwoływanie, delegowanie) oraz opracowywanie od podstaw dokumentacji korporacyjnej takiej jak statuty spółki i regulaminy organów statutowych  – to wszystko zapewnia przejrzystość i transparentność procedur. W dalszej kolejności niezbędna okazuje się wiedza z zakresu modyfikacji i wdrażania regulaminów, reagowania na nowelizacje prawa, planowanie posiedzeń i redagowanie uchwał, kontakt z notariuszami. Nie można zapominać także o zabezpieczaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, regulowaniu uprawnień organów czy dbałości o sprawne funkcjonowanie biura obsługi organów. Jak widzimy – tylko kompleksowa ocena działań danego podmiotu może poprawić jego efektywność i zapobiec przekroczeniom uprawnień każdego z organów spółki.

Masz nowe pomysły? Pomożemy Ci znaleźć środki na ich realizację.

Jest wiele sposobów na zdobycie środków na inwestycję czy biznes. Często jednak okazuje się, że nasze możliwości są niewystarczające na pokrycie kosztów planowanej inwestycji a bank z powodzeniem utrudnia zaciągnięcie kredytu. Wtedy pomocna może się okazać emisja obligacji. Obligacja (tak jak akcja) jest papierem wartościowym. W odróżnieniu od akcji, która uprawnia do udziału w majątku spółki, obligacja stanowi narzędzie kredytu dla jej emitenta. Obecnie wiele spośród sprawnie działających firm korzysta ze środków finansowych dostępnych na szeroko rozumianym rynku kapitałowym. Na tę formę pozyskiwania środków decydują się również związki samorządowe czy Skarb Państwa.  Co istotne, w zamian za pożyczkę udzieloną emitentowi nabywca obligacji może żądać zwrotu świadczenia pieniężnego w określonym terminie wraz z odsetkami. Może także oczekiwać – w przypadku świadczenia niepieniężnego – przyznania mu np. prawa do udziału w przyszłych zyskach.

Jak widać, pomimo pewnych zobowiązań emisje obligacji stanowią realną i atrakcyjną alternatywę dla kredytów bankowych. Koszty kredytu bankowego mogą być wyższe lub bardzo zbliżone do kosztów emisji obligacji. Przy czym bardzo trudno określić czas, w jakim bank zdecyduje się na udzielenie kredytu. Natomiast emisja obligacji wiąże się w pierwszej kolejności ze sporządzeniem dokumentacji emisyjnej (może to potrwać do kilku tygodni) a potem z subskrypcją, podczas której inwestorzy dokonują wpłat i  zapisów na obligacje (najczęściej 2 tygodnie). Najpierw jednak zarząd musi uchwalić uchwałę o emisji obligacji, opracować dokument ofertowy z załącznikami, przygotować  sprawozdanie roczne za poprzedni rok obrotowy. Zadbamy, aby całą procedurę przeprowadzić przy najmniejszym zaangażowaniu czasu i środków finansowych klienta.

Upadłość – dwie strony medalu.

Aby całościowo przedstawić, jakie korzyści i zagrożenia są związane z ogłoszeniem upadłości, należy spojrzeć na to zagadnienie zarówno z perspektywy dłużnika, jak i z perspektywy wierzyciela.

 

W obliczu rosnącej niewypłacalności dłużnik zastawia się kiedy, jeśli w ogóle, należy ogłosić upadłość. Wiele w tej kwestii zależy od rodzaju prowadzonej działalności i charakteru zadłużenia. Często bowiem mają do czynienia z niewypłacalnością bieżącą, przejściową, związaną z opóźnieniem w zapłacie przez kontrahenta. To jeszcze nie powinno nas niepokoić. Natomiast jeśli niewypłacalność ma charakter trwały, długoterminowy, generujący negatywne dla przedsiębiorstwa skutki – wtedy należy rozważyć ogłoszenie upadłości. Tym bardziej, że w przypadku jednoosobowej działalności, to właściciel odpowiada całym majątkiem (w tym także składnikami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą, np. dom) za zobowiązania firmy.

 

Kolejną nurtującą dłużnika kwestią jest ocena, czy można prognozować uratowanie firmy, czyli czy istnieje prawdopodobieństwo, że wierzyciele w wyższym stopniu zaspokojeni zostaną w drodze układu, aniżeli byliby zaspokojeni w drodze likwidacji majątku dłużnika. Jeśli nie ma przesłanek do ogłoszenia upadłości układowej, wtedy sąd ogłasza upadłość likwidacyjną a zarząd nad majątkiem obejmuje syndyk. Jego zadaniem jest sprzedaż majątku w celu zaspokojenia wierzycieli z uzyskanych w ten sposób kwot. Z perspektywy dłużnika w pierwszej kolejności warto zawierać ugody z wierzycielami poszukując dodatkowych środków finansowych i prowadząc upadłość układową. Niejednokrotnie pozwala to na spłatę zadłużenia i dalsze funkcjonowanie na rynku. Nie do przecenienia jest uniknięcie dzięki takiemu rozwiązaniu odpowiedzialności członków zarządu upadłego z uwagi na ewentualne niezłożenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

Na gruncie prawa upadłościowego również wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku o upadłość dłużnika. Ponadto ma też możliwość ustanowienia zabezpieczenia na majątku dłużnika. Ma to na celu ochronę przed negatywnymi posunięciami ze strony dłużnika jak np. ukrywanie majątku. Najprostszym sposobem takiego zabezpieczenia jest powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Dłużnik, chcąc pojąć czynność przekraczającą zwykły zarząd, musi wtedy uzyskać zgodę tymczasowego nadzorcy.

 

W razie ogłoszenia upadłości, tymczasowy nadzorca sądowy staje się syndykiem – na tym etapie dysponuje już wiedzą o dłużniku, która pomoże sprawnie przeprowadzić postępowanie upadłościowe. Ponadto sąd ma prawo zająć majątek dłużnika czy też pozbawić go zarządu majątkiem i wprowadzić zarząd przymusowy dotyczący całości lub części majątku. Wierzyciel natomiast, na równi z takimi organami jak syndyk czy nadzorca sądowy, może wnioskować o wydanie przez sąd zakazu prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej na własny rachunek, pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce – jeśli dłużnik nie złożył w terminie wniosku o upadłość będąc do tego zobowiązanym. Niezależnie od tego, po której stronie w postępowaniu upadłościowym się znajdujesz, umiejętne wykorzystywanie środków przewidzianych przez ustawodawcę może zagwarantować oszczędność środków finansowych i spokojny sen.

 

Obsługa z zakresu prawa gospodarczego obejmuje m.in.:

  • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności, przekształcenia i minimalizowanie kosztów;
  • rejestrację działalności gospodarczej, w tym tworzenie i rejestrację spółek prawa handlowego, przedstawicielstw oraz oddziałów;
  • negocjacje i rozmowy ugodowe;
  • windykacja należności;
  • przygotowywanie umów, uchwał, protokołów i pozostałej dokumentacji korporacyjnej;
  • emisja obligacji;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego;
  • doradztwo w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych, tj. niegospodarności, odpowiedzialności karnej członków organów, przestępstw przeciwko wierzycielom;
  • reprezentacja przed sądami i instytucjami we wszystkich rodzajach spraw.

Nasi specjaliści

Marek TokarczykAdwokat
Tadeusz PłodzieńPrezes zarządu
Natalia SopelAplikant radcowski III roku
Kamil GotkowskiRadca prawny

Kontakt

Tokarczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
ul. Rejtana 36 IVp. lok.2, 35-310 Rzeszów
+48 17 854 91 00 / +48 506 759 712
+48 17 854 91 02
kancelariartip
Oddział Przemyśl
ul. Ratuszowa 10, 37-700 Przemyśl
+48 663 833 361

Formularz kontaktowy

Wybierz
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
18:00 - 20:00