Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne wewnątrz rodziny oraz pozwala na kształtowanie sytuacji prawnej rodziny na zewnątrz.

Problematyka związana z prawem rodzinnym unormowana została przede wszystkim w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w Kodeksie cywilnym, a także w innych ustawach szczególnych.

 

Prawo rodzinne stanowi niezwykle istotny element systemu prawnego, gdyż zagadnienia, które ono porządkuje bardzo silnie oddziaływują na sytuację prawną osoby fizycznej. Normy prawa rodzinnego bezpośrednio wpływają m.in. na możliwość zawarcia lub zakończenia związku małżeńskiego, wykonywanie władzy rodzicielskiej, obowiązek alimentacyjny oraz wszelkie kwestie, w których niezbędna jest ingerencja w prawa jednostki.

 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego rozpatrywane są przez sądy powszechne najczęściej w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz cywilnych. Z uwagi na materię, jaką regulują przepisy prawa rodzinnego, w wielu przypadkach uczestnikami postępowania są instytucje państwowe mające w tym interes prawny bądź prokurator. W związku z powyższym, aby w skuteczny i profesjonalny sposób chronić bądź dochodzić swoich praw, warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalizujących się w tym zakresie prawników.
         

W naszej kancelarii do najczęściej prowadzonych spraw z zakresu prawa rodzinnego należą:

Sprawy rozwodowe

Polegają one na rozwiązywaniu przez Sąd małżeństwa w sytuacji, gdy nie jest możliwe już dalsze jego trwanie z powodu trwałego i zupełnego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Aby postępowanie rozwodowe trwało jak najkrócej niezbędna jest decyzja, o tym czy rozwód ma być z orzeczeniem o winie czy też nie. Najszybszą i zazwyczaj najkorzystniejszą opcją jest rozwód bez orzekania o winie. Dzięki ugodowemu nastawieniu stron to niezwykle trudne i emocjonalne postępowanie może zakończyć się nawet na pierwszej rozprawie. Kluczowe znaczenie przy sprawach rozwodowych ma profesjonalnie sporządzony pozew, w którym zostaną zawarte wszelkie wnioski i dowody.Tak sporządzony pozew należy złożyć go w Sądzie Okręgowym wraz z odpisem dla strony pozwanej. Koszt wpisu sądowego od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. W przypadku trudnej sytuacji materialnej można starać się o zwolnienie od kosztów sądowych. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz. Aby ograniczyć stres warto zdecydować się na reprezentację profesjonalnego pełnomocnika, który w trudnych chwilach będzie służył radą i pomocą.

Separacja

Jest orzekana przez Sąd w sytuacji, kiedy małżonkowie nie decydują się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Aby zostały spełnione przesłanki do orzeczenia separacji musi nastąpić zupełny rozkład pożycia małżonków. Separacja w swych skutkach nie różni się zbytnio od rozwodu. Elementem istotnie odróżniającym separację jest to, iż w dalszym ciągu małżeństwo trwa. Należy wskazać, iż orzeczenie separacji nie musi być definitywne, gdyż może ona zostać zniesiona, w przeciwieństwie do rozwodu. Podobnie jak przy rozwodzie należy sporządzić pozew, który następnie wnosi się do Sądu Okręgowego. Jeżeli w danym momencie nie chcemy decydować się na rozwód warto przemyśleć kwestię separacji.

Podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej

Osoby zawierające związek małżeński najczęściej pozostają w ustawowej wspólności majątkowej. Polega to na tym, iż majątek, którego dorobili się podczas trwania małżeństwa stanowi ich współwłasność, za wyjątkiem niektórych tylko składników wchodzących w skład ich majątków odrębnych. Dopóki stosunki małżonków układają się prawidłowo żadnemu z nich nie przeszkadza współwłasność majątkowa. Natomiast w chwili, gdy relacje zaczynają się psuć większość osób zaczyna się zastanawiać nad uregulowaniem spraw majątkowych. Kwestia podziału majątku pojawia się najczęściej po orzeczeniu rozwodu bądź separacji. Wówczas następuje ustanie majątkowej wspólności ustawowej, jednakże majątek nie jest jeszcze podzielony. Aby podzielić majątek należy do Sądu Rejonowego wnieść wniosek, aby ten dokonał podziału majątku. Koszt złożenia wniosku zależy od tego, czy podział jest zgodny, czy występują rozbieżności pomiędzy byłymi małżonkami. Przy zgodnym podziale jest to 300 zł, natomiast w sytuacji gdy zgody nie ma 1.000 zł. Przy wnoszeniu pozwu należy szczególnie zwrócić uwagę na składniki majątku oraz dokumenty potwierdzające własność. Nie bez znaczenia jest także fakt, że podział majątku nie zawsze musi oznaczać dzieleniem się po połowie. Często bowiem osoby decydują się na nierówny podział oraz rozliczanie nakładów poczynionych z majątków odrębnych.

Alimenty

Najczęściej kojarzą się z orzeczeniem rozwodu bądź separacji, jednak nie tylko z tego tytułu mogą one zostać zasądzone. Z alimentami rzeczywiście najczęściej mamy do czynienia na skutek zapadania wyroków rozwodowych, gdyż wówczas każdy z rodziców ponosi w równym stopniu koszty utrzymania małoletniego dziecka. Ponadto alimenty mogą należeć się także byłemu małżonkowi jeżeli rozwód zostanie orzeczony z winy współmałżonka. Wniosek o zasadzenie alimentów może zostać zamieszczony już w pozwie rozwodowym, jednakże często kwestia ta regulowana jest nieco później przy pomocy odpowiedniego pozwu. Pozew taki składa się do Sądu Rejonowego i jest on zwolniony z opłat. Jednakże niebagatelne znaczenie ma tutaj zebrany i odpowiednio przedstawiony materiał dowodowy. Wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że Sąd przychyli się do naszych żądań. Wiele osób zmaga się także z kwestią obniżenia zasądzonych wcześniej alimentów. W takiej sytuacji także konieczne jest wystąpienie z pozwem, w uzasadnieniu którego należy wykazać, iż nie jesteśmy w stanie, ze względu na naszą sytuację materialną, płacić zasadzonej nam kwoty.

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, opieki i kurateli

 

władza rodzicielska - zazwyczaj przysługuje ona obojgu rodzicom w pełnym zakresie, jednak w niektórych przypadkach może zostać ograniczona bądź zawieszona. Najczęściej sytuacje takie mają miejsce, kiedy dobro dziecka zostało zagrożone i sąd wydaje odpowiednie orzeczenie. Często sami rodzice wnioskują o pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica ze względu na jego negatywne zachowanie. Wówczas należy sporządzić odpowiedni wniosek i skierować o do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego. Należy się jednak liczyć z postępowaniem, które w takich okolicznościach może być trudne i emocjonalne.

 

opieka - zostaje ustanowiona przez sąd w określonych sytuacjach, m.in. gdy rodzice dziecka nie żyją, bądź nie maja pełnej zdolności do czynności prawnych oraz kiedy władza rodzicielska została zawieszona. Jednak opieka nie zawsze musi być ustanawiana na rzecz małoletnich. Opiekunów powołuje się kiedy dana osoba nie ma zdolności do czynności prawnych na skutek ubezwłasnowolnienia całkowitego. Rola opiekuna jest niezwykle ważna i trudna w związku z czym to sąd dokonuje wyboru opiekują. Opieka dwuosobowa może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy opiekunami jest małżeństwo. Ponadto opiekun podlega on nadzorowi sądu.

 

kuratela - jest instytucją zbliżoną do opieki, jednakże kuratora dla danej osoby ustanawia się tylko dla dokonania określonej czynności bądź na czas trwania konkretnego postępowania. Kurator może być ustanowiony m.in. dla dziecka poczętego, dla ubezwłasnowolnionego częściowo, dla osoby niepełnosprawnej. Kurator taki najczęściej ustanawiany jest na wniosek osoby zainteresowanej.

Ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa

ustalenie ojcostwa - dla wielu osób jest to temat trudny i wstydliwy, którego wolą unikać, jednak profesjonalni pełnomocnicy, tj. radcowie prawni i adwokaci zobowiązani są do zachowania tajemnicy. Z pozwem o ustalanie ojcostwa może wystąpić matka, dziecko bądź domniemany ojciec. Należy zwrócić uwagę na to, iż kluczowym dowodem przy tego typu sprawach jest test DNA. Pozew taki jest wolny od opłat. Istotne jest, że ojciec dziecka zobowiązany jest do poniesienia kosztów, które kobieta ponosiła w związku z ciążą, koszty porodu oraz 3-miesięczne utrzymanie matki w okresie okołoporodowym. Po ustaleniu ojcostwa można domagać się alimentów. Można wnosić także o nadanie bądź nienadawanie dziecku nazwiska ojca.

 

zaprzeczenie ojcostwa - należy zwrócić uwagę na domniemanie, w ślad za którym dziecko urodzone w trakcie trwania małżeństwa należy traktować jako dziecko męża matki. Domniemanie taki jednak można obalić. W tym celu należy wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa. Wpis od pozwu wynosi 200 zł. Uprawnionymi do wystąpieniem z takowym pozwem jest maż matki, matka dziecka i samo dziecko. Wystąpienie z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa jest ograniczone terminami ustawowymi. Ponadto zaprzeczenia ojcostwa może domagać się mężczyzna, niepozostający z matka dziecka w związku małżeńskim, który uznał dziecko.
W uzasadnieniu pozwu należy wykazać dlaczego dziecko nie pochodzi od danego mężczyzny. W większości przypadków niezbędne będzie przeprowadzenie testów DNA.

Przysposobienie

W dzisiejszych czasach wiele osób zmaga się z problemem bezpłodności i pomimo nowoczesnych metod leczenia nie ma szansy na potomstwo. Większość par rozważa wówczas kwestię adopcji czyli przysposobienia. Postępowanie w tym przedmiocie jest niezwykle trudne, gdyż w grę wchodzi dobro małoletniego dziecka. Przede wszystkim należy liczyć się z tym, iż największe szanse na zostanie rodzicami adopcyjnymi maja pary pozostające w związkach małżeńskich. Aby rozpocząć procedurę adopcyjną należy udać się do ośrodka adopcyjnego. Tam składa się dokumenty potwierdzające m.in. naszą pełną zdolność do czynności prawnych, zaświadczenieo dochodach, zaświadczenie o stanie zdrowia itp. Następnie przyszli rodzice zostają poddawani szeregowi testów, które mają na celu wykazać czy są oni zdolni do bycia rodzicami adopcyjnymi. Pary odbywają także odpowiednie szkolenia przygotowujące ich do roli rodziców a w następnej kolejności po pozytywnej weryfikacji mają możliwość poznać dziecko. Po uzyskaniu pozytywne opinii od ośrodka adopcyjnego należy złożyć do sądu rejonowego wniosek w przedmiocie przysposobienia. Jest on wolny od opłat. Podczas postępowanie należy wykazać, iż para ma wszelkie predyspozycje do tego aby być dobrymi rodzicami. Przysposobienie niesie ze sobą pewne znaczące skutki prawne. Dziecko przysposobione staje się pełnoprawnym członkiem rodziny przysposabiających ze wszystkimi tego konsekwencjami, tj. dotychczasowa rodzina pary staje się nową rodziną dziecka, dziecko otrzymuje nazwisko pary-zmianie ulega jego akt urodzenia, w niektórych sytuacjach względem dziecka będziemy mieli obowiązek alimentacyjny i na odwrót. Warto także wskazać na formy przysposobienia, gdyż występują aż trzy. Jest to przysposobienie pełne, pełne całkowite i niepełne. Przysposobienie pełne oznacza, iż jest ono nierozerwalne, w akcie urodzenia dziecka wpisuje się nowe dane rodziców, dziecko staje się częścią rodziny przysposabiających. Przysposobienie pełne całkowite różni się od przysposobienia pełnego tym, iż biologiczni rodzice dziecka zrzekają się do niego wszelkich praw i wyrażają zgodę na przysposobienie bez wskazania konkretnych osób przysposabiających. W takiej sytuacji konieczny jest nowy akt urodzenia dziecka. Przy takim przysposobieniu biologiczni rodzice nie mają prawa na uzyskiwanie żadnych informacji o dziecku i jego nowej rodzinie. Nieco bardziej odmienną formą przysposobienia pod względem jego skutków, jest przysposobienie niepełne. Przy takim przysposobieniu powstaje strunek łączący jedynie przysposabiających (rodziców) z przysposobionym (dziecko). Dziecko nie będzie wówczas nabywało żadnych uprawnień ani obowiązków wynikających z pokrewieństwa względem rodziny przysposabiających i odwrotnie. Co istotne nie zostają w pełni zerwane relacje z biologiczną rodziną dziecka.

Nasi specjaliści

Agnieszka Wąs-WróbelAdwokat
Ewelina BytnarAdwokat
Katarzyna DziałoAdwokat

Kontakt

Tokarczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
ul. Rejtana 36 IVp. lok.2, 35-310 Rzeszów
+48 17 854 91 00 / +48 506 759 712
+48 17 854 91 02
kancelariartip
Oddział Przemyśl
ul. Ratuszowa 10, 37-700 Przemyśl
+48 663 833 361

Formularz kontaktowy

Wybierz
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
18:00 - 20:00