Windykacja

Masz dłużnika? Masz problem z dłużnikiem?  Dobrze trafiłeś. Pomożemy Ci!
Na początku zapobiegaj!

 

Prawidłowo podjęte działania prewencyjne pozwolą Ci w przyszłości uniknąć stresu i kłopotów związanych z niewypłacalnym dłużnikiem. Podstawą bowiem jest niedopuszczenie do powstania zaległości. Przykładowo, jeżeli ktoś prosi Cię o pożyczkę, a Ty zdecydujesz się jej udzielić i nawet podpiszesz z drugą stroną kilkustronicową umowę - to nie wystarczy. Jeśli widzisz, że druga strona umowy kombinuje, zwodzi Cię i mataczy, nie czekaj! Zabezpiecz się! Późniejsza ewentualna egzekucja może okaże się bezskuteczna. W takich sprawach liczy się szybkość podejmowanych działań, aby nie dopuścić do sytuacji, w której dłużnik wyzbędzie się swojego majątku. Warto również wiedzieć, że dłużnik ma możliwość przeciągania w sądzie toczącego się postepowania. „Wprawny” naciągacz jest w stanie skutecznie opóźnić egzekucję do półtorej roku! Takim zachowaniem trzeba umieć się przeciwstawiać.
Zabezpieczenie wierzytelności jest szczególnie ważne, bowiem niejednokrotnie pozwala na przyspieszenie dochodzenia wierzytelności. Obowiązujące prawo przewiduje wiele możliwości zabezpieczenia wierzytelności. Podstawowymi instytucjami służącymi temu jest hipoteka, zastaw, cesja, przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości oraz wybranych prawach, co należy rozumieć w ten sposób, że wierzyciel hipoteczny nie może sam sprzedać lub przejąć nieruchomości obciążonej hipoteką. Hipoteka za zadanie zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości. To jedna z najbardziej skutecznych metod zaspokojenia wierzytelności. Dlaczego? – bo w sytuacji, gdy Twój dłużnik ma więcej wierzycieli, to właśnie Tobie przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia. Mało tego – jako wierzycielowi hipotecznemu przysługuje Ci pierwszeństwo do zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to kto jest jej właścicielem. Hipotekę można ustanowić w trojaki sposób, a mianowicie za pomocą czynności prawnej, na podstawie orzeczenia sądu bądź na podstawie decyzji organu podatkowego (Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS). Istotnym jest, że hipoteka powstaje dopiero w wyniku wpisu do Księgi Wieczystej, na podstawie złożonego przez właściciela nieruchomości obciążonej oświadczenia. W sytuacji, gdy dłużnik nie wykonał swojego zobowiązania, wierzyciel może wnieść do sądu pozew. Po uprawomocnieniu się wyroku, wierzyciel (lub jego pełnomocnik) może złożyć wniosek o zaopatrzenie wyroku w klauzulę wykonalności. Podkreślić należy, że jest to bardzo ważne, sam wyrok bowiem, nawet prawomocny nie może stanowić tytułu egzekucyjnego bez opatrzenia go klauzulą wykonalności. W celu uzyskania przysługującej należności wierzyciel musi złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym do komornika.

A gdy roszczenie stało się wymagalne, czyli dłużnik nie spełnia świadczenia ...

 

Wiele osób zbyt późno decyduje się na skorzystanie z pomocy profesjonalistów przy egzekwowaniu wierzytelności. Efektem tego jest znaczne ograniczenie możliwości dochodzenia roszczeń. Wierzyciel daje dłużnikowi zbyt długi okres czasu na spłatę długu. Zwleka z podjęciem konkretnych kroków, mając nadzieję, że osoba która kiedyś była poważnym kontrahentem czy niekiedy nawet dobrym znajomym w końcu odda dług. To podstawowy błąd! Wierzyciel nie zdaje sobie bowiem sprawy, że przez swoje zaniechanie częstokroć w ogóle pozbawia się możliwości odzyskania należności. Działania mające na celu odzyskanie majątku powinny być podjęte jak najszybciej, aby nie doprowadzić do sytuacji w której Twoje roszczenia ulegną przedawnieniu. Jeśli to nastąpi, Twój dłużnik mimo istnienia po jego stronie długu, będzie mógł skutecznie uchylić się od obowiązku zwrotu należnego Ci świadczenia.

 

Terminy przedawnienia roszczeń są bardzo zróżnicowane. Z zasady roszczenia przedawniają się z upływem lat 10. Jednakże w wielu przypadkach termin przedawnienia jest znacznie krótszy. I tak, po 3 latach przedawnieniu ulegają roszczenia dotyczące świadczenia okresowego (roszczenia o zapłatę rent, czynszów, odsetek) lub związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z kolei już po upływie 2 lat przedawniają się roszczenia przedsiębiorcy wynikające z umowy sprzedaży, czyli roszczenie profesjonalnego sprzedawcy skierowane w stosunku do kupującego o zapłatę ceny za nabyty towar. Taki sam okres przedawnienia dotyczy wszelkiego rodzaju należności z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych czy opłat za media. Również stosunkowo krótki ( bo tylko roczny!) okres przedawnienia dotyczy roszczeń z tytułu przewozu osób lub mienia.

 

Czytając to uświadomiłeś sobie, że nieubłaganie zbliża się termin przedawnienia przysługującego Ci roszczenia? Nie martw się. Na tym etapie również jesteśmy wstanie Ci pomóc.

 

Obowiązujące prawo udostępniło nam instrumenty pozwalające na skuteczne przerwanie biegu przedawnienia i w rezultacie ... rozpoczęcie jego biegu na nowo. Taką możliwość daje zawezwanie do próby ugodowej lub rozpoczęcie mediacji. Zawezwanie do próby ugodowej inicjuje pomiędzy stronami postępowanie pojednawcze. Umożliwia przedsiębiorcy i dłużnikowi zawarcie przed sądem ugody bez konieczności wszczynania procesu. Przy okazji pozwala znacznie zaoszczędzić na kosztach postępowania. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej to jednorazowy wydatek w wysokości tylko 40 zł! Z kolei mediacja jest metodą rozwiązania sporu, w której osoba bezstronnego mediatora pomaga stronom dojść do porozumienia. Przy czym mediator nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji merytorycznych. Jego rola ogranicza się do pomocy skonfliktowanym stronom w dobrowolnym osiągnięciu porozumienia w kwestiach spornych.

 

Masz już świadomość możliwości przedawnienia Twojego roszczenia, zatem pora  postawić pierwszy krok na drodze do odzyskania przysługującej Ci wierzytelności...

 

Jeżeli zależy Ci na polubownym załatwieniu sprawy i  mimo wszystko nie chcesz narażać dłużnika na dodatkowe koszty postępowania dobrym rozwiązaniem na początek będzie wezwanie dłużnika do dobrowolnego zwrotu należności bądź wezwanie go do zapłaty. Będzie to tzw. etap przesądowy. Jeżeli dłużnik nie doceni naszych starań i odrzuci propozycje ugodowego załatwienia sprawy bądź w ogóle zignoruje nasze działania ( o i tak może się zdarzyć) kolejnym etapem będzie skierowanie sprawy na drogę sądową. Oczywiście może być tak, że przed sądem dłużnik uzna swój dług, ale nie oszukujmy się taki obrót sprawy należy do rzadkości. W przeważającej liczbie przypadków dłużnik będzie zacięcie podnosił, że nie jest Ci winny żadnych pieniędzy, przedstawiając na to szereg dowodów. Wówczas z pomocą przyjdą Ci nasi doświadczeni w batalii sądowej prawnicy. Szczegółów naszej strategii nie będziemy tutaj zdradzać (bo który z taktyków zdradza plan przed bitwą?). Przyjmijmy, że Sąd wydał prawomocne orzeczenie na Twoją korzyść.

 

Wygrałeś sprawę! Niestety, musimy Cię trochę rozczarować...

 

Uzyskanie tytułu wykonawczego to dopiero połowa sukcesu. Masz w dłoni wyrok sądu czy nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności, ale bez podjęcia odpowiednich działań będzie on tylko kartką papieru poświadczającą, że dłużnik obowiązany jest wobec Ciebie do określonych w nim świadczeń. Przypominamy, że Twoim celem ( tak samo jak naszym) jest odzyskanie należnej Ci wierzytelności.

 

Na tym etapie niezwykle istotna jest współpraca z odpowiednimi komornikami. W praktyce bowiem często zdarza się, że komornik nie przeprowadził ŻADNYCH czynności egzekucyjnych! A w rezultacie roszczenia wierzyciel nie został zaspokojony. Nasza Kancelaria współpracuje TYLKO z bardzo aktywnymi i skutecznymi komornikami. Najistotniejszym bowiem jest odnalezienie majątku dłużnika. Ma to kluczowe znaczenie dla efektywności całego postępowania. Dużym sukcesem naszych prawników i współpracujących z nami komorników jest to, że jesteśmy w stanie odnaleźć majątek dłużnika nawet gdy ten się go wyzbył.

 

Bardzo częstym sposobem dochodzenia roszczeń jest skorzystanie z tzw. skargi paulińskiej, określonej w przepisach Kodeksu Cywilnego. Celem tej instytucji jest zabezpieczenie słusznych interesów wierzyciela w sytuacji kiedy dłużnik świadomym i podstępnym działaniem czy też zaniechaniem doprowadza swój majątek do takiego stanu, aby zaspokojenie wierzyciela stało się wręcz niemożliwe. Art. 527 Kodeksu Cywilnego jasno stanowi gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. I tak, w konsekwencji uznania przez sąd określonej czynności za bezskuteczną, wierzyciel uzyskuje prawo do egzekucji z przedmiotów majątkowych osoby trzeciej. Chodzi tu o przedmioty, które z uwagi na uznanie bezskuteczności czynności wyszły z majątku dłużnika albo w ogóle do niego nie weszły. Krótko mówiąc, skarga paulińska znajduje świetne zastosowanie w sytuacjach, gdy nieuczciwy dłużnik chcąc ochronić swój majątek przenosi jego własność na osoby trzecie, zazwyczaj rodzinę,  znajomych np. w formie darowizny czy sprzedaży.

 

Kolejny ważny sposób dochodzenia roszczeń, określa  art. 59 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z wymienionym: w razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać po upływie roku od jej zawarcia.

Bardzo efektywnym, ale jednocześnie niedocenionym sposobem odzyskania majątku, który potrafi skutecznie zmotywować dłużnika do zwrotu długu jest wszczęcie przeciwko niemu postępowania karnego. Groźba bezwzględnej kary pozbawienia wolności częstokroć jest  jedynym skutecznym bodźcem zmuszającym dłużnika do spłaty należności. Drogą postępowania karnego najczęściej zmierza się do uzyskania należności utraconych w przypadku niekorzystnego rozporządzenia mieniem, oszustwa, zbycia, ukrycia lub kradzieży rzeczy. Jednakże, aby w ten sposób odzyskać swój majątek sąd musi nałożyć na dłużnika obowiązek naprawienia szkody. A my, jako Twoi prawnicy zadbamy o to, aby tej dyspozycji dokonał.

 

A co jeśli Twoim dłużnikiem jest niewypłacalna spółka z o.o.?

 

Odpowiadamy – wówczas również masz szanse na odzyskanie swojego majątku! Warto wiedzieć, że w sytuacji niewypłacalności spółki z o.o., możliwe jest skierowanie pozwu do sądu wobec samych Członków Zarządu tej spółki. Powyższe wynika z tego, że Członkowie Zarządu spółki odpowiadają za zawarte przez spółkę zobowiązania, w przypadku, gdy zarząd nie złoży w ciągu 14 dni do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. 14 dniowy termin  liczony jest od dnia pojawienia się uzasadnionych przesłanek świadczących o złej sytuacji finansowej, a w rezultacie niewypłacalności spółki. Gdyby jednak Członkowie Zarządu spółki nie uchybili ww. terminowi, Twoje szanse na zaspokojenie nadal nie zniknęły. Bowiem wobec spółki właściwy sąd będzie przeprowadzał postępowanie upadłościowe, w którym naszym zadaniem będzie m.in. prawidłowe i terminowe zgłoszenie Twojej wierzytelności.

 

A co w przypadku pozostałych niewypłacanych spółek? Jako ich wierzyciel możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, a po ogłoszeniu przez sąd upadłości dłużnika i zakreśleniu terminu na zgłaszanie wierzytelności, prawidłowo sporządzić i zgłosić swoją wierzytelność.

 

Widzisz zatem, że jesteśmy w stanie pomóc Ci na każdym etapie postępowania egzekucyjnego. Zaufaj nam i daj sobie dobrze doradzić.

 

Nasi specjaliści

Tadeusz PłodzieńPrezes zarządu

Kontakt

Tokarczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
ul. Rejtana 36 IVp. lok.2, 35-310 Rzeszów
+48 17 854 91 00 / +48 506 759 712
+48 17 854 91 02
kancelariartip
Oddział Przemyśl
ul. Ratuszowa 10, 37-700 Przemyśl
+48 663 833 361

Formularz kontaktowy

Wybierz
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
18:00 - 20:00